Vinde Bakke - bæredygtigt byggeri

I planlægningen af Vinde Bakke, er så stor en del som muligt af bæredygtighedsprincipper  indarbejdet. og den nye grundejerforening opfordres til at opstille en miljømålsætning for området. I planforslaget er der indarbejdet en række principper, der sikrer en høj grad af bæredygtighed.

 

Bæredygtighedsprincipper som er indarbejdet i planen

  • Regnvand opsamles i forsinkelsesbassin ved lavning mod syd.
  • Haver og boligers opholdsarealer er orienteret mod sydøst, syd eller sydvest.
  • Beplantninger er placeret, så den skaber optimale sol- og læforhold på grundene.
  • Alle boliger er i tæt kontakt med den grønne struktur.
  • Lokale kompostarealer til haveaffald fra offentlige, fælles og private arealer sikrer genanvendelse af organisk affald.

 

 

Lidt om  "Arkitektonisk kvalitet"

Arkitekten skriver følgende om tankerne ved udformning af projektet:

 

God arkitektur af høj kvalitet er bygninger, der med æstetisk sans er formgivet til helstøbte, markante og smukke bygninger, der skaber de fysiske rammer for hverdagslivet. Det er vigtigt at lægge vægt på god arkitektur. God arkitektur er imidlertid ikke en bestemt stilretning inden for arkitekturen. Når der i udformningen af den enkelte bygning foreligger en samlet kunstnerisk ide, som giver bygningen dens struktur, form og rum, er det god arkitektur.

 

Der skal derfor tages stilling til en lang række forhold, herunder lys- og skyggeforhold, helheder og detaljer, proportioner og balancer, materialer og samspil med omgivelserne. Det er derfor vigtigt, at der stilles krav til den bebyggelse, der opføres på området, så det bliver smukt, spændende og oplevelsesrigt. Arkitektonisk kvalitet i såvel byggeri som ved anlæg af veje, stier, pladser, torve og grønne områder skal sikres høj prioritet i alle projekter, uanset om der er tale om en større delbebyggelse eller i forbindelse med enkeltstående byggerier.

 

Men der skal være plads til forskellighed i kraft af såvel individuelt byggeri som meget stramt regulerede bygningsenklaver på de mest eksponerede steder. En idé kunne være at opføre ”den hvide by” ved at fastlægge enkle krav til den fremtidige bebyggelse, fx. ydervægge skal fremstå hvide, tage uden eller med lille hældning og tækket med sort tagpap. Hele området ville få en unik ensartet fremtoning med individuelle bygningsformer og udtryk men samtidig fremstå flot, markant og ensartet. Alternativt kunne der vælges 2-3 jordfarver som gennemgående facadefarve.

 

Udsigten

Høj kvalitet med gode udsigtsmæssige forhold har været et gennemgående tema i bebyggelsesplanen og har været pejlemærke for skitseringen. Med kvalitet forstås at den enkelte bolig har bedst mulige individuelle forhold vedrørende udsigt men også eks. placering på grunden, terræntilpasning, solforhold, afskærmning etc.. Derudover er det tilsigtet at boligen, som en del af en større enklave, har gode forhold som store nærrekreative områder, kontakt til de grønne landskabsrum, høj trafiksikkerhed og tryghed.

 

For at sikre uhindret udsigt er der i skitseringen lagt op til fastlæggelse af topkoter på tagkonstruktionen i forhold til boligernes placering i hele området. Ud over topkoter kan der indbygges mindre byggefelter på de enkelte parceller for at sikre bedre uhindret udsigt til Skive by mod syd og øst.

 

Hvis der vælges at åbne op for mere individuelt byggeri med højere tagkonstruktioner end topkoter kan tillade, vil fastlæggelse af byggefelter samt krav til højder af beplantning, kunne bidrage til fastholdelse af udsigten fra de enkelte parceller. Et krav kunne være at rygning på sadeltagsbygninger skulle vende parallelt med udsigtslinien.

 

Som det fremgår af skitser er bebyggelsen placeret i forhold til terrænkoter og på udsigtsplaner er der indtegnet niveauer i bebyggelsen pr. 3 m. Der kan fastlægges max. koter på tagkonstruktion, hvilket giver mulighed for kik hen over nedenfor liggende bebyggelse. Bebyggelsen syd og øst for stamvejen tænkes opført i 1 – 2 etager, tilpasset terræn. Bebyggelsen nord og vest for stamvejen opbygges i 2, 3 – 4 etager.

 

Udsigtsplan

 

Visualisering af Vinde Bakke

 

Er du interesseret?

For yderligere information og materiale, kontakt EDC Skive på telefon 97 52 29 00 eller Nybolig Skive på 97 52 52 44

Yderligere information

Klik nedenfor for at hente komplet hæfte omkring projektet.

 

Download materiale (PDF)

- Grunde

- Huse

Energiberegning

 

Se energibereging ved opvarmning til 20 gr.

klik her

Se energiberegning ved opvarmning til  22 gr.

klik her

Pressemeddelelse om energi

klik her